Tek Harita Mimarlık Mühendislik Fotogrametri Harita Firması Ankara

tek haritaTek Harita Mimarlık Mühendislik ve Planlama Firması Ankara olarak Projelendirme, Danışmanlık ,Fotogrametrik Harita, İmar Uygulaması , Planlama , Alt yapı , Üst Yapı  gibi alanlarda hizmet vermekte olan firmamız Mühendisligin Geregini Etik Hemde Teknik Olarak Yerine Getirmek İçin Azami Özen Göstermeyi İlke Edindi. Ankara Harita Firması olarak

Mimari Proje

Mimari uygulama projesi  genel  olarak  1 / 50  ölçeğinde,    bazı   özel   durumlarda  1 /  100  ölçeğinde ( Aşağıda belirtilen tüm bilgileri kapsayacak şekilde.) ve yapı üretimi aşamasında  gerekli  olan bütün bilgi ve  ölçüleri tam kapsayacak biçimde, İmar kanunu ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak çizilir. Statik , Elektrik, Mekanik Projeleri çizim işleri tarafımızca istenilen şekilde yapılır.

Plankote
Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station ile yapılır.


Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) teslim edilir.

Halihazır
Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazırda içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazırlarda nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır haritalar, ” 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.


Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.

Boykesit ve Enkesit
Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.
Boykesit:proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.


Enkesitler:çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

Parsel Aplikasyonu
Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.Bu yöntemlerden en güveniliri GPS’dir. Bu yöntemde araziniz tarif ile değil, uydulardan alınan verilerle bulunur.

Proje Aplikasyonu
Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.
Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.Aplikasyon, çoğunlukla hassasiyet gerektiren çalışmalardır.

İfraz Tevhit

İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri’ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.).

Fotogrametrik Mühendislik

Gelişen teknoloji ile hızlı bir şekilde yol alan harita sektöründe artık halihazır haritalar Model uçaklarla fotogrametrik yöntemlerle yapılıyor. Fotogrametrik yöntemlerle yapılıyor ancak fotogrametrik yöntemlerle yapılan haritalarda yönetmelik konusunda sıkıntılar uzman personelimiz tarafından çözülmektedir.

Firmamızca kullanılan model uçak sayesinde istenilen bölgelerde hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktayız.

Bizden fiyat almadan asla karar vermeyin.

Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini

de gösteren haritalardır.

Klasik fotogrametrik harita yapım süreci kısaca şöyle özetlenebilir;

1) Arazi Çalışmaları
– Kontrol noktaları tesisi.
– Hava İşaretleri.
– Açı, kenar, yükseklik ölçmeleri.
2)Fotoğraf Çekimi
3) Fotogrametrik Çalışmalar
4)Çizim ve Bütünleme

Fotogrametri hakkında ufak bir bilgi verelim

Yersel Fotogrametri: Yer üzerinde çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.

Hava Fotogrametrisi: Uçaktaki, yada genel olarak bir hava aracında bulunan bir kamera ile çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.

Yakın Resim Fotogrametrisi: Nesne-kamera uzaklığı en çok 300m olan bir fotogrametri uygulamasıdır.

Fotograf Yorumlama: Fotoğrafik dokuyu inceleyerek nesne ve yakın çevresi hakkında bilgi üreten, arazinin yapısını ve yüzey özelliklerini inceleyen fotogrametri kolu.

Metrik Fotogrametri: Fotoğraflardan konum, yükseklik, uzaklık, alan ve hacim gibi metrik bilgilerin alınmasını, ya da doğrudan doğruya harita çizimini amaçlayan fotogrametri.

Topoğrafik Fotogrametri: Topoğrafik harita üretimi ile ilgili haritacılık fotogrametrisi.

Topoğrafik Olmayan Fotogrametri: Topoğrafik harita yapımı, topoğrafik ölçmeler dışında, başka bir deyişle haritacılık dışında kalan fotogrametri.

Kadastro Fotogrametrisi: Kadastro haritalarının yapımında kullanılan fotogrametri.

Jeodezik Fotogrametri: Jeodezik nokta üretiminde kullanılan fotogrametri.

Mühendislik Fotogrametrisi: Mühendislik projelerinin hazırlanmasında vb. çalışmalarda kullanılan fotogrametri.

Mimarlık Fotogrametrisi: Özellikle tarihsel yapıların belgelenmesinde kullanılan fotogrametri.

Analog Fotogrametri: Değerlendirmelerin, özellikle harita çizimlerinin analog aletlerde yapıldığı fotogrametri.

Analitik Fotogrametri: Çözümlerin matematiksel yöntemlerle yapıldığı, bilgisayar destekli fotogrametri uygulaması.

Sayısal(Digital) Fotogrametri: Sayısal(Digital) fotoğraflarla çalışan fotogrametri.

Tek Resim Fotogrametrisi: Tek tek fotoğrafları kullanarak metrik bilgiler üretmeyi amaçlayan, fotoplan, fotomozaik üreten fotogrametri.
Çift Resim Fotogrametrisi: Ortak alanları olan fotoğraf çiftleri üzerinde ölçüler yaparak bilgi üretmeyi amaçlayan fotogrametri. Stereoskopik(3 boyutlu) görüşte söz konusu olduğundan buna stereofotogrametri de denir.
Ortofotografi: Çizgi harita ile aynı geometrik doğruluğa sahip haritalarının üretimi ile ilgilenen fotogrametri.
şeklinde fotogrametri sınıflandırılabilir.

Tekharita Mimarlık Mühendislik ve Planlama Harita Firması olarak birçok alanda hizmet etmekteyiz.