Kalecik Maliye Hazinesi Tescil Dosyası Hazırlama İşi

Kalecik Maliye Hazinesi Tescil Dosyası Hazırlama İşi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Maliye Hazinesi yani devlete ait  Tescil harici alanlar ile ilgili olarak dosya hazırlanması gerekiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tescil harici yerlerin tescilinin yapılabilmesi için öncelikle Harita Mühendisi tarafından onaylı dosya hazırlanmasını istiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü dosyasında olması gerekenler

 1. *1/25000 Ölçekli tescil edilecek alanı gösterir kroki
 2. *1/5000 ölçekli civar parselleri gösterir harita
 3. *1/1000 Ölçekli Röleve Krokisi
 4. Koordinat ve Derece sistemlerini gösterir kroki
  1. ITRF96  3 Derece
  2. ITRF96 6 Derece
  3. ED50 3 Derece
  4. ED50 6 Derece gösterir koordinatlı kroki
 5. Tescil Beyannamesi
 6. Alanı Gösterir KML dosyası
 7. CD
 8. 6 Takım Dosya(Dosyaların 3 tanesinde cd olacak

Şekilde dosya düzenlenir ve dilekçe ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğüne iletilir.

 

Tescil Süreci Yaklaşık olarak 6-12 Ay arasında sürmektedir. Kalecikte Tescil Dosyası hazırlanarak ilgilisi aracılığıyla Milli Emlak Müdürlüğüne verilmiştir.

Maliye Hazinesi Tescil Dosyasında Olması Gerekenler

Tescil Dışı Alanlar Nasıl Tescil Edilir

Tescil harici yerlerin maliye ( hazine ) adına tescil edilebilmesi için dosya hazırlanması gerekir. Dosya içerisinde olması gerekenler aşagıda belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Maliye Hazinesi yani devlete ait  Tescil harici alanlar ile ilgili olarak dosya hazırlanması gerekiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tescil harici yerlerin tescilinin yapılabilmesi için öncelikle Harita Mühendisi tarafından onaylı dosya hazırlanmasını istiyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü dosyasında olması gerekenler

 1. *1/25000 Ölçekli tescil edilecek alanı gösterir kroki
 2. *1/5000 ölçekli civar parselleri gösterir harita
 3. *1/1000 Ölçekli Röleve Krokisi
 4. Koordinat ve Derece sistemlerini gösterir kroki
  1. ITRF96  3 Derece
  2. ITRF96 6 Derece
  3. ED50 3 Derece
  4. ED50 6 Derece gösterir koordinatlı kroki
 5. Tescil Beyannamesi
 6. Alanı Gösterir KML dosyası
 7. CD
 8. 6 Takım Dosya(Dosyaların 3 tanesinde cd olacak

Şekilde dosya düzenlenir ve dilekçe ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğüne iletilir.

Tescil Süreci Yaklaşık olarak 6-12 Ay arasında sürmektedir.

Tescil Harici Alanın Hazine Adına Tescili Fiyatı

Firmamız tarafından dosya hazırlama ücreti 1250 TL +kdv Olarak yapılmaktadır. Fiyatlarımız alanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Tescil Dışı Arazilerin SATIŞI

Tescil Dışı arazilerin satışı tescil işlemi tamamlandıktan sonra bu aşamada başlamaktadır. Tescil İşlemi Tamamlandıktan sonra satış ihalesine çıkarılması için başvuru yapılır. Bu başvuruya istinaden ortalama 6-12 ay için satışa çıkarılır.

Tescil Dışı Arazilerin Satışı Nasıl Yapılır

Tescil Dışı araziler ihale usulu ile satışa çıkarılır. Satışa ihale bedeli olan ücreti yatıran herkes girebilir.  Açık arttırma usulu ihale yapılır. İhaleyi en çok fiyat veren kazanır.

 

 

Fotogrametrik Harita Üretiminde İşlem Adımları

Çalışma Alanına Ait Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi: Fotogrametrik yöntemlerle haritası yapılacak bölgenin sınırları belirlenerek arazi yapısı Google Earth yazılımı ile 3 boyutlu olarak incelenir ve arazi yapısına göre nasıl bir uçuş planı yapılacağı hakkında kararlar verilir.

Uçuş Planının Yapılması: Arazinin yapısı belirlendikten sonra en kalliteli sonucu elde etmek için arazi yapısına uygun bir uçuş planı yapılması gerekir. Uçağın kalkacağı ve ineceği yerler, uçağın uçuş yönü, görüntülerin boyuna ve enine bindirme oranları, uçuş yüksekliği gibi unsurlar uçuş planlaması sırasında yapılmaktadır. Bu işlem büroda yapılabileceği gibi arazide de yapılabilmektedir.

Uçuşun Gerçekleştirilmesi: Uçuşu gerçekleştirmek üzere çalışma bölgesine insansız hava aracı ile birlikte bir adet GPS alıcısı ve uçuşun kontrolünü sağlayacak bilgisayarla gidilir. Büroda yapılan planlama doğrultusunda uçuş gerçekleştirilir. Görüntüler alındıktan sonra diğer çalışmaları yapmak üzere tekrar büroya dönülür.

Verilerin Değerlendirilmesi: Toplanan görüntüler büroda “eMotion” yazılımı ile dengelenir ve işlemeye uygun hale getirilir. Bu aşamada toplanan verilerin doğruluğuda kontrol edilebilir. Dengelenmiş görüntüler daha sonra harita çizim yöntemine göre birleştirilerek nokta bulutu, ortofoto, stereo model ve 3 boyutlu görüntü elde edilir.

Fotogrametrik Çizim: Elde edilen veriler doğrultusunda harita çizimine geçilir. Bu aşamada çizim yöntemine göre ortofoto, stereo model ve 3 boyutlu görüntü kullanılabilir. Sonuç olarak vektör veya raster haritalar elde edilir.

Revizyon İmar Planı Nedir

İmar uygulaması yapılacak yerin yapı adalarını,yoğunluk ve düzenini,yolları uyulamaya tabi tutulacak diğer ayrıntıları gösteren plana imar planı deniyor. Peki, imar planı revizyonu nedir?

İmar planı revizyonu nedir?

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor.

İmar planı revizyonu; yapılan nazım ve uygulama imar planlarının uygulamalarında problem olması halinde veya söz konusu planların ihtiyaca cevap vermemesi durumunda planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi ile ortaya çıkan plana deniyor.

Plan yapımına dair esaslar..

Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirleniyor.

Planlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılıyor. Bakanlık, plan yapım işini Bakanlıkça belirlenen planlama sınırı içerisinde kalan ilgili idarelere devredebiliyor.

Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütününü, kentsel gelişme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planları, Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili büyük şehir belediyesi ve valilikçe ortaklaşa yapılıyor.

Çevre düzeni planları Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giriyor.

Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan ediliyor.

Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebiliyorlar. İtirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valiliğe yapılıyor. İdarenin görüşü ile valilikçe Bakanlığa gönderilen itirazlar Bakanlıkça, Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor.

Çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de aynı usullere tabi tutuluyor.

Çevre düzeni planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak Bakanlığın ve idarelerin görevidir. Bakanlık planların tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

Revizyon imar planı nasıl hazırlanır..

Revizyon imar planı, bir yerleşmenin bütünündeki 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının bir kesimi veya tümü değiştirilerek hazırlanıyor.

Regresyon Analizi Nedir

İstatistik biliminin en önemli konularından birisini regresyon analizi oluşturmaktadır. Regresyon analizi, araştırma, matematik, finans, ekonomi, mühendislik, tıp gibi bilim alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Regresyon analizi yapılırken, gözlem değerlerinin ve etkilenen olaylarının bir matematiksel gösterimle yani bir fonksiyon yardımıyla gösterilmesi gerekmektedir. Kurulan bu modele regresyonmodeli denilmektedir.

Regresyon analizi incelenirken, ilişkiye konu olan olaylara değişkenler adı verilir. Bu değişkenlerin yer alacağı matematiksel model incelenir. Değişken, belli bir zaman aralığında göz önüne alınıp, o zaman aralığında bir kütleyi oluşturan belli birimdeki olayları içeren örneklerdir. Sayılabilir ve ölçülebilir nitelik de olmalıdır.

Regresyon analizi, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini bulmamıza imkân veren bir analiz yöntemidir. Örneğin “yemek yeme” ile “kilo alma” arasındaki ilişki regresyon analizi ile ölçülebilir. Korelâsyon analizinde ise iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti hesaplanır. Fakat bu ilişki bir neden-sonuç ilişkisi olmak zorunda değildir. Örneğin, horozların sabah ötmeleriyle, güneşin doğması arasında kusursuz doğrusal pozitif korelâsyon ilişki vardır. Ancak bu ilişki güneşin doğmasını horozların sağladığını göstermez. Kısacası Değişkenler arasındaki ilişkinin Fonksiyonel biçimi regresyon analizinin, derecesi de korelasyon analizinin konularıdır. Regresyon bilinen değerlerden yararlanıp bilinmeyen durumların tahmin edilmesinde kullanılan bir tekniktir. Korelâsyon katsayısının değeri ise, yapılan kestirimin güvenirlilik derecesini gösterir.

İstatistik analizi, özellikle regresyon analizi,araştırma alanı ne olursa olsun hemen her araştırmacı tarafından kullanılan bir araçtır. Araştırmacı önce regresyon denklemine ulaşmaya çalışır, sonra da bu denklemi çeşitli yönlerden irdeler. Regresyon analizindesonuç niteliğinde olan değişkene “bağımlı değişken”, bağımlı değişkende ki değişmelerin nedenini belirlemek için ilişki kurduğumuz değişkenlere de “serbest (bağımsız) değişkenler” denir.

Bağımlı değişken ile bağımsız değişken (değişkenler) arasında fonksiyonel bir bağlantı kurulabilir. Söz gelimi k sabit bir sayı olmak üzere, x ve y değişkenleri sırasıyla bir gazın basıncı ile hacmini gösteriyorlarsa;

biçimindeki bir denklem bu değişkenler arasında ki bağlantının matematiksel modelidir. Ölçme hataları var olmamak koşuluyla, x in değeri belli olduğunda buna karşı gelen Y değerini tam olarak hesaplamak olanaklıdır. Değişkenler arasında ki bu tip ilişkilere “determinist ilişki” adı verilir

Ölçülerin duyarlıkları (ortalama hataları ve ağırlıkları) ve aralarındaki korelâsyonlar konusunda, dengelemeden önce (öncül, a priori) elde edilen bilgilere stokastik model denir.

Fonksiyonel ve stokastik (rastlantısal) modeller dengeleme hesabının temelini oluştururlar. Söz konusu modeller dengelemeden önce kurulurlar. Ölçülerle bilinmeyenler arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkileri tam olarak yansıtmayan fonksiyonel modeller ile ölçülerin duyarlıklarını ve aralarındaki korelâsyonları gerçekçi bir biçimde kapsamayan stokastik modeller “Model Hatalarına”na neden olurlar. Model hataları dengeleme hesabında en büyük sistematik hata kaynaklarıdır (Öztürk, E. Şerbetçi, M.).

BAŞLICA YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ


1- Polinomlarla Yaklaşım

2- Trigonometrik Fonksiyonlarla Yaklaşım
3- Üstel Fonksiyonlarla Yaklaşım

4- Rasyonel Fonksiyonlarla Yaklaşım

Koordinat Dönüşümü Nedir

Herhangi bir dik koordinat sistemine göre koordinatları belli olan noktaların başka bir koordinat sistemindeki koordinatlarının hesaplanması işlemine “Koordinat Dönüşümü” denmektedir. Jeodezik ağ noktalarının farklı koordinat sistemlerindeki koordinatlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya konulması haritacılıkta yaygın bir uygulamadır. Bu nedenle, her iki sistemde koordinatları bilinen noktalar, sistemler arasındaki başlangıç noktaları ve eksenler arasındaki matematiksel ilişkiyi elde etmek için kullanılır. Bu problem, 2 boyutlu koordinat dönüşümü için F.R. Helmert tarafından formüle edilmiştir ve bundan dolayı Helmert Dönüşümü olarak bilinmektedir. Şekil benzerliğinin korunmakta olduğu ve bu nedenle de benzerlik dönüşümü olarak da anılan iki ve üç boyutlu koordinat dönüşümleri jeodezik ve fotogrametrik uygulamalarda yaygın olarak uygulanmaktadır.

İki farklı koordinat sistemi arasındaki matematiksel ilişki, dönüşüm parametreleri olarak isimlendirilen parametrelerle kurulur. 2B düzlemsel koordinat dönüşümünde, eksenler boyunca iki öteleme, ölçek ve sistemlerin koordinat eksenleri arasındaki dönüklük açısı olmak üzere toplam dört parametre söz konusudur. 3B dönüşümde ise eksenler boyunca üç öteleme, eksenler etrafında üç dönüklük açısı ve bir ölçek parametresi olmak üzere toplam yedi parametre vardır. Bu parametreler, iki koordinat sistemindeki ortak noktalara dayalı olarak belirlendiğinde, bir koordinat sistemindeki noktanın koordinatları diğer koordinat sisteminde kolaylıkla hesaplanabilir. Çözüm için bir sistemdeki noktaların koordinatları gözlem vektörü olarak ve dönüşüm parametreleri de bilinmeyenler vektörü olarak alınır.
BİR DÖNÜŞÜMÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Her dönüşüm esas elemanların bazı geometrik özelliklerini korur, diğerlerini korumaz. Başka bir deyişle, bazı geometrik özellikler dönüşümden sonra değişmez kalır. Bunlara geometrik değişmezler denir.

2. Geometrik değişmezlerin özelliklerine göre dönüşümler aşağıdaki biçimde gruplandırılır.

– Öklid dönüşümler (Ortogonal dönüşümler),

– Benzerlik dönüşümleri,

– Afin dönüşümler

– Projektif dönüşümler

– Topolojik dönüşümler

3. Bir dönüşümde bir veya daha çok sayıda değişmeyen nokta bulunabilir. Ya da değişmeyen hiçbir nokta olmayabilir.

4. Değişmeyen doğrular da olabilir. Bu doğruları bulmak için, bir genel doğru denklemi yazılır.

Koordinat Dönüşümlerindeki Faktörler

Herhangi bir dönüşüm probleminde hangi dönüşümün kullanılacağı problemin türüne göre farklılık gösterir. Dönüşüm seçiminde şu faktörler söz konusudur. Kuramsal gerekçeler, ortak nokta sayısı ve ayrılıkları küçültme isteği.

Kuramsal Gerekçeler

İki ayrı nokta kümesi arasında hangi geometrik değişmezler, ya da deformasyonlar söz konusu ise ona uygun bir dönüşüm seçmek gerekir. Eksen sistemleri arasındaki durumlar ile de bir karar verilebilir.

Ortak Nokta Sayısı

Ortak nokta sayısı, doğal olarak, seçilen dönüşüm için gerekli sayıda olmalıdır. Dengelememodelinde ortak nokta sayısı serbestlik derecesini arttıracağından seçilecek dönüşüm için önemli bir ölçüttür.

Ayrılıkları Küçültme İsteği

Parametre sayısı arttıkça [vv]’ler küçülmektedir. Nokta sayısı elverdiği ölçüde, parametre sayısıfazla olan, dönüşüm uygulanmış olsaydı [vv]’ler daha da küçülecekti. v’lerin küçülmesi daha iyi bir uyuşum bağıntısı kurulabileceği anlamına gelir. Böylelikle yüksek dereceden, ya da daha genel dönüşümlerle sistematik etkiler bir ölçüde giderilebilir.