Ölçme Bilgisinin kullanıldıgı Alanlar

ÖLÇME BİLGİSİ
Bir arazi parçasının durumunu kağıt üzerine geçirmek için uygulanan ölçü, hesap ve çizim
yöntemleriyle kullanılan alet ve tekniklerden bahseden bilgi dalıdır.
ÖLÇME BİLGİSİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR; Yer Ölçümü
 Parsel Ölçümü ve Kadastral ölçüm
Parsel ölçümü arazi ve parsel sınırlarının işaretlenmesi ölçülerek plan haline
getirilmesidir. Kadastral ölçüm ise bir parselin geometrik ve hukuki durumunun
belirlenmesidir.
 Topografik Alım
Yeryüzünde mevcut olan her türlü doğal ve yapay objelerin (yol, yerleşim alanları,
toprak örtüsü, vb. )plana aktarılması için yapılan ölçümlerdir.
 Fotogrametri
Özel kameralarla ve tekniklerle çekilen fotogrametrik resimler yardımıyla bir objenin
büyüklük, konum ve biçiminin belirlenmesidir.
 Kartografya
Yer yüzeyinin bir parçasının belli bir ölçekte küçültülmesi, basitleştirilmesi ve
açıklamalı bir planın üretilmesidir. Kartografyanın amacı; eğri şeklindeki yer yüzeyinin
matematiksel bir yasaya göre düz bir yüzeye aktarılması ve yerkürenin şekli nedeniyle
ortaya çıkan hataların en aza indirilmesidir.
 Toprak Düzenlemesi
Arazi ve yerleşim birimlerinin daha ekonomik ve daha kullanışlı hale getirilmesi için
arazinin değişik kriterlere göre düzenlenip yeniden dağıtılmasıdır.
 Mühendislik Ölçmeleri
Plan hazırlama veya hazırlanmış olan planların araziye aplikasyonu
İnşaatı biten yapıların ve çevresinin kontrolü
Bina temellerinin araziye uyarlanması
Yol, köprü, tünel, vb. yapımı
Rölöve alımları

Fotogrametrik Harita Üretiminde İşlem Adımları

Fotogrametrik Harita Üretiminde İşlem Adımları
Çalışma Alanına Ait Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi: Fotogrametrik yöntemlerle haritası yapılacak bölgenin sınırları belirlenerek arazi yapısı Google Earth yazılımı ile 3 boyutlu olarak incelenir ve arazi yapısına göre nasıl bir uçuş planı yapılacağı hakkında kararlar verilir.

Uçuş Planının Yapılması: Arazinin yapısı belirlendikten sonra en kalliteli sonucu elde etmek için arazi yapısına uygun bir uçuş planı yapılması gerekir. Uçağın kalkacağı ve ineceği yerler, uçağın uçuş yönü, görüntülerin boyuna ve enine bindirme oranları, uçuş yüksekliği gibi unsurlar uçuş planlaması sırasında yapılmaktadır. Bu işlem büroda yapılabileceği gibi arazide de yapılabilmektedir.

Uçuşun Gerçekleştirilmesi: Uçuşu gerçekleştirmek üzere çalışma bölgesine insansız hava aracı ile birlikte bir adet GPS alıcısı ve uçuşun kontrolünü sağlayacak bilgisayarla gidilir. Büroda yapılan planlama doğrultusunda uçuş gerçekleştirilir. Görüntüler alındıktan sonra diğer çalışmaları yapmak üzere tekrar büroya dönülür.

Verilerin Değerlendirilmesi: Toplanan görüntüler büroda “eMotion” yazılımı ile dengelenir ve işlemeye uygun hale getirilir. Bu aşamada toplanan verilerin doğruluğuda kontrol edilebilir. Dengelenmiş görüntüler daha sonra harita çizim yöntemine göre birleştirilerek nokta bulutu, ortofoto, stereo model ve 3 boyutlu görüntü elde edilir.

Fotogrametrik Çizim: Elde edilen veriler doğrultusunda harita çizimine geçilir. Bu aşamada çizim yöntemine göre ortofoto, stereo model ve 3 boyutlu görüntü kullanılabilir. Sonuç olarak vektör veya raster haritalar elde edilir.

İfraz Nedir

1) İFRAZ NEDİR?

İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılmasıdır. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir.

Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekir.

Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki maliklerin müracaatı üzerine imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir.

Tevhit işlemi ise iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yapılamaz.

2) İFRAZ YETKİSİ KİMDEDİR?

İfraz işleminin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır.

Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

3) İFRAZ İŞLEMİNDE İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Belediyeden belediyeye bazı farklılıklar göstermekle birlikte, ifraz ve tevhit işlemlerinde istenen belgeler şöyle sıralanabilir:

 • Tapu Senedi
 • Aplikasyon (Röperli) Krokisi
 • İmar Durum Belgesi (evrak asılları ve fotokopileri)
 • İnşaat İstikamet Rölevesi
 • Encümen Teklif Belgesi
 • Tapu sahibi harici müracaatlarda vekâletname
 • Vekilin Kimlik Fotokopisi
 • Büro Tescil Belgesi
 • Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası

4) PARSELLER NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İmar planında gösterilen bölgeye ilişkin farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkinin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenir.

5) HANGİ ALANLAR İFRAZ EDİLMEZ?

Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz eden alanlar ifraz edilemez.

İfraz işleminde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, bir adada yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamayacağıdır. Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda, ilgili parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın ruhsat düzenlenemez.

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.

Fotogrametri Firması

Gelişen teknoloji ile hızlı bir şekilde yol alan harita sektöründe artık halihazır haritalar Model uçaklarla fotogrametrik yöntemlerle yapılıyor. Fotogrametrik yöntemlerle yapılıyor ancak fotogrametrik yöntemlerle yapılan haritalarda yönetmelik konusunda sıkıntılar uzman personelimiz tarafından çözülmektedir.

Firmamızca kullanılan model uçak sayesinde istenilen bölgelerde hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktayız.
Bizden fiyat almadan asla karar vermeyin.
Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini
de gösteren haritalardır.
Klasik fotogrametrik harita yapım süreci kısaca şöyle özetlenebilir;
1) Arazi Çalışmaları
– Kontrol noktaları tesisi.
– Hava İşaretleri.
– Açı, kenar, yükseklik ölçmeleri.
2)Fotoğraf Çekimi
3) Fotogrametrik Çalışmalar
4)Çizim ve Bütünleme
Fotogrametri hakkında ufak bir bilgi verelim
Yersel Fotogrametri: Yer üzerinde çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Hava Fotogrametrisi: Uçaktaki, yada genel olarak bir hava aracında bulunan bir kamera ile çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Yakın Resim Fotogrametrisi: Nesne-kamera uzaklığı en çok 300m olan bir fotogrametri uygulamasıdır.
Fotograf Yorumlama: Fotoğrafik dokuyu inceleyerek nesne ve yakın çevresi hakkında bilgi üreten, arazinin yapısını ve yüzey özelliklerini inceleyen fotogrametri kolu.
Metrik Fotogrametri: Fotoğraflardan konum, yükseklik, uzaklık, alan ve hacim gibi metrik bilgilerin alınmasını, ya da doğrudan doğruya harita çizimini amaçlayan fotogrametri.
Topoğrafik Fotogrametri: Topoğrafik harita üretimi ile ilgili haritacılık fotogrametrisi.
Topoğrafik Olmayan Fotogrametri: Topoğrafik harita yapımı, topoğrafik ölçmeler dışında, başka bir deyişle haritacılık dışında kalan fotogrametri.
Kadastro Fotogrametrisi: Kadastro haritalarının yapımında kullanılan fotogrametri.
Jeodezik Fotogrametri: Jeodezik nokta üretiminde kullanılan fotogrametri.
Mühendislik Fotogrametrisi: Mühendislik projelerinin hazırlanmasında vb. çalışmalarda kullanılan fotogrametri.
Mimarlık Fotogrametrisi: Özellikle tarihsel yapıların belgelenmesinde kullanılan fotogrametri.
Analog Fotogrametri: Değerlendirmelerin, özellikle harita çizimlerinin analog aletlerde yapıldığı fotogrametri.
Analitik Fotogrametri: Çözümlerin matematiksel yöntemlerle yapıldığı, bilgisayar destekli fotogrametri uygulaması.
Sayısal(Digital) Fotogrametri: Sayısal(Digital) fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Tek Resim Fotogrametrisi: Tek tek fotoğrafları kullanarak metrik bilgiler üretmeyi amaçlayan, fotoplan, fotomozaik üreten fotogrametri.
Çift Resim Fotogrametrisi: Ortak alanları olan fotoğraf çiftleri üzerinde ölçüler yaparak bilgi üretmeyi amaçlayan fotogrametri. Stereoskopik(3 boyutlu) görüşte söz konusu olduğundan buna stereofotogrametri de denir.
Ortofotografi: Çizgi harita ile aynı geometrik doğruluğa sahip haritalarının üretimi ile ilgilenen fotogrametri.
şeklinde fotogrametri sınıflandırılabilir.
Tekharita Mimarlık Mühendislik ve Planlama Harita Firması olarak birçok alanda hizmet etmekteyiz.

Parselasyon Nasıl Yapılır – Detaylı Anlatım

Parselasyon Nasıl Yapılır

Merabalar sevgili meslektaşlarım mesleğinize ya yeni başlıyorsunuz yada öğrenme aşamasında olduğunuz için sayfamızı ziyaret ediyorsunuz.

Öncelikle size

Parselasyon Nedir ?

Parselasyon bir parselin parçalara bölünmesi olarak tabir edilebilir.

Yani Elinizde olan bir yada birden fazla parseli imar planlarının izin verdiği ölçüde sınırlarını imar planları sınırlarına uygun şekilde düzenlemektir.

Parselasyon Planı Neden Yapılır ? 

Plan bilgisi verelim biraz

Nazım İmar Planı : Genel Çerçevede planları yansıtır. Yani bölgesel olarak ne amaçla kullanıldıklarını gösterir. Yani tarımsal amaçla kullanılan , yapılaşma alanı , mera alanı, orman alanı gibi geniş bölgeleri kabaca kapsayan planlardır.

1/5000 Plan : Nazım İmar Planlarının izin verdiği ölçüde örnek olarak Yapılaşma alanlarının baz alırsak sanayi alanı içinde depolama alanın belirtilmesi gibi

1/1000 Plan :18 madde imar uygulaması Parselasyon planları 1000 imar planları baz alınarak hazırlanır. 1000 planlar daha detaylıdır.  Yani Rus Oyuncağı Matruşka gibi düşünün Nazım İmar planları en dıştadır içinde 5000 saklar en içte 1000 vardır. hepsi birbirine uygun olmak zorundadır.

Yapılan 1/1000 imar planlarının Belediye Meclislerince onaylanması ve Askı süresi sonunda kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeden parselasyon planları hazırlanarak onaya sunulmaması önerilir.

Kesinleşen parselasyon planlarının onaylanmasına istinaden 1/1000 imar planına uygun olarak parselasyon planları hazırlanır.  Parselasyon planlarının hazırlanmasındaki amaç 1/1000 imar planına göre hazırlanan parselasyon planları ile eski kadastral parselin yeni 1/1000 imar planlarına uygun hale getirilmesidir.

18 Madde İmar Uygulaması Parselasyon Planları Nasıl Yapılır

Parselasyon planlarını 3 aşamada inceleyebilir

 • Parselasyon Kısmı
  • Parselasyon Kısmında eski kadastral parsel 1/1000 imar planına göre ada ve parsel numaraları verilerek bölünmesi işlemi yapılır. tek parçada olabilir.
  • Nasıl Yapacağımıza gelelim
   • Bu işi ödev için yapıyorsanız size örnek dosya yüklüyorum indirip benzetebilirsiniz.(indir)
   • Yok bu işi öğrenmek istiyorsanız basit olarak size bir tane kadastral parsel imar planı veriyorum.(indir)
   • Dikkat edilecek bir husus var kadastral parsel koordinatlarına daima dikkat edin güncel aplikasyon krokisi olmadan kesinlikle parselasyon dosyasını hazırlamayın.
   • kadastral parseli ve planları indirdikten sonra yapmanız gereken parselasyon oluşturmanız gerekiyor sizden 500 m2 büyüklüğünde parseller oluşturmanızı isteniyor bunun için yapmanız gereken netcad Netmap üzerinde bulunan otomatik bölme kısmı siz oradan istediğiniz şekilde parseller oluşturabilirsiniz ancak 3194 sayılı imar kanunu kapsamında yapılacak uygulamalarda cephe şartlarını sağlamanız gerekiyor. Cephe şartlarına dikkat ederek parseller oluşturmanız gerekiyor.
   • Bölme işlemlerini yaptıktan sonra Kadastro Müdürlüğünden alınan ada numarasına göre işlem yapılır. Netcad-Netmap-Ada/parsel oluştur kısmından oluşturduğunuz taslağa uygun olarak parselleri oluşturun. Dikkat edilecek en önemli kısım önce ada oluşturun sonrasında parselleri oluştururken çizgi yakala ile parselleri oluşturun ada ve parseller arasında boşluk yada dışarı taşma olmamalıdır bu dosyanızın tekrardan hazırlanmasına sebep olacaktır. 
 • Dağıtım Kısmı
  • Eski kadastral parselden gelen m2 DOP ve KOP düşümü yapıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmasıdır. Netcap Netmap Dağıtım kısmından yeni dagıtım oluşturun.
   • Kadastral parselin tapuda yazan m2 kadastral kısma ekleyin.
   • İmar ada parsellerini oluşturun parselleri oluştururken m2 parselasyonda oluşturulan m2 kullanarak yapın
   • DOP – Düzenlenme ortaklık payı olarak geçer 1/1000 imar planlarına göre kadastral parselden yol park gibi alanlar için düşülecek alan olarak düşünebilirsiniz.
   • KOP – Kamu ortaklık payı olarak geçer 1/1000 imar planında kamu alanlarına ayrılan yerler için kullanılır sosyal tesis Belediye hizmet alanı gibi yerlerdir.
   • İmar parsellerini oluşturduktan sonra kadastral parseller üzerinde sağ tıklayın ve DOP hesapla tıklayın uyarı kısmında kırmızı bir işaret hata yoksa tamam tıklayın. DOP hesabı sayfasını çıktı alın  DOP %40 geçmemesi gerekiyor. sonra kapatın ve dağıtım kısmına gelin ALT+ F2 ile dağıtımı yapın sonrasında işiniz prosedüre kalıyor.
 • Prosedur Kısmı
  • Belediye , Kadastro ve Tapu Müdürlüklerince istenilen evrakların hazırlaması aşamasıdır.
  • Listede bulunan evraklar dosyaya konularak onay dosyası hazırlanır.
   • Plan Değişikliği İle ilgili Meclis Kararları ,Plan Notları ,Planını Aslı gibidir.
   • Plan Notlarında kurum görüşü varsa kurum görüş evrakları
   • Yapılan Parselasyon planında en az iki adet poligon bulunmalıdır.
   • Parsel Editöründen
    1. Alan Hesabı
    2. Ada Bölüm ve Pafta indeksi
    3. Düzenleme Sınır Krokisi
   • Dağıtım Çıktıları
    1. Kadastroya Sıralı Geniş
     1. Özet çıktı(Kadastroya Sıralı)
    2. İmar Çıktıları
     1. Tescile Esas Dağıtım Cetveli(İmara Sıralı)
     2. İmar adaları listesi
    3. Dağıtım
     1. Özet Cetveli (Parsel Bazında)
     2. Ada dağıtım
   • Uygulama tahsis cetveli
   • DOP Hesabı Çizelgesi
   • Yapılan İş ile ilgili bilgileri içeren CD
    1. Röleve Krokisi
    2. Durum Haritası
    3. Sınır Krokisi
    4. Dağıtım
    5. ABB_CBS
    6. Ada Bölüm ve Pafta İndeksi
    7. Ed50 Kroki
    8. ITRF96 Kroki
    9. Plan Dosyası ,Kararlar ve görüşler
   • Durum Haritası(renkli)
   • Halihazır ve Yeni Parselasyon Çakışık
   • Parselasyon Planı
   • Ada Röleve Krokisi (ITRF96 ,Mevzi ve ED50)
   • Kişiden Alınmış Dilekçe (Sözleşme)
   • Tapu Kayıtları
   • Poligon röper dosyası
   • Kontrollük Formları( Kadastro Dosyası)
   • Tescil Beyannamesi (varsa )
   • Ayırma Çapı(varsa)
   • Apliasyon Krokisi kadastral parsellerde
   • Harç Hesap Çizelgesi ve Makbuzu
   • Müelliflik Belgeler

Parselasyon Harç Ücretleri Nasıl Hesaplanır

Kadastral alan x Belediye Meclisince belirlenen tarife ücreti

Örnek:

Alan : 10000,05 m2

Tarife Ücreti : 0,09

10000,05 x 0,09 = 900.0045 TL olarak hesaplanır.

 

Tarla Parselleme Nasıl Yapılır

Tarla Parselleme işlerini sizin istediğiniz m2 kadar ebat ve ölçülerde firma olarak yapıyoruz. Yerinde aplikasyon yaparak sizlere gösteriyoruz.

 

 

Uzun devreli gelişme planı nedir

Uzun devreli gelişme planı nedir

Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar gibi korunan alanın sahip olduğu özellik ve nitelikleri göz önünde tutarak kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için teknik, sosyal, ekonomik, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, ilişkilerin kurulduğu, bölgelemeye dayalı ekosistem yaklaşımlı planı,

Uygulama imar planı nedir

Uygulama imar planı nedir

Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı,

Ulaşım ana planı nedir

Ulaşım ana planı nedir

Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir ve yakın çevresinin ulaşım sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer noktalarını, depolama ve aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma güzergâhları ile gerektiğinde otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst ve alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir bütün olan planı,

Nazım imar planı nedir

Nazım imar planı nedir

Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı,