Elmadağ Harita Firması – 0533 950 58 71

Elmadağ Harita Firması Bölgesinden Aplikasyon Halihazır tevhit ifraz bina köşe çakımı alım harfiyat hesabı kübaj hesabı harita danışmalık mühendislik hizmetleri Cins Değişikliği Röleve krokisi vaziyet planı gibi Harita Mühendisliğinin gereği olarak hızlı,güvenilir ve ekonomik çözümler üreterek harita ve mühendislik hizmeti vermektedir.

 

Parsel Aplikasyonu
Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.

İfraz

Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

Yola Terk
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

Plankote haritaları

Halihazır haritalar

Altyapı proje haritaları

Güzergah haritaları

Kamulaştırma haritaları

Şeritvari haritalar

Parselasyon haritaları

Boykesit ve enkesit haritaları

Maden, taş ocağı haritaları

Sayısallaştırma

Proje aplikasyonu

Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

Rölöve ölçümleri

İlk tesis kadastrosu

Kadastro yenilemesi

Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi

Elmadağ Harita,Harita Mühendislik,Firmaları ,Büroları ,şirketleri ,şirketi,Firması,Bürosu,Ofisi ,Halihazır Harita ,Planlama , Alt yapı , Üst Yapı ,Projelendirme ,İç-Dış Mimari ,3 Boyutlu Mimari Modelleme ,Grafik Tasarım ,Ankara

İmar Parselasyon Planı Dosyasında Bulunması Gerekenler

Parselasyon Planı Dosyasında Bulunması Gerekenler Evraklar Nelerdir

Sizde İmar parselasyon planı dosyası hazırlıyorsanız kurumlarda sıkıntı yaşamamak için vereceğimiz listeye göre hazırlarsanız asla sıkıntı yaşamazsanız. Özellikle Üniversite öğrencilerinin oldukça işine yarayacak bir liste örnek dosya talep edenler harita@tekharita.com adresine mail yolu ile ulaşabilirler.

  • Büyükşehir Yazısı, Encümen Kararı
  • Plan Değişikliği İle ilgili Meclis Kararları ,Plan Notları ,Planın Aslı gibidir.
  • Plan Notlarında kurum görüşü varsa kurum görüş evrakları
  • Yapılan Parselasyon planında en az iki adet poligon bulunmalı ve Koordinatlar 2 Hane olmalıdır.
  • Netcad için Parsel Editöründen
   1. Alan Hesabı
   2. Ada Bölüm ve Pafta indeksi
   3. Düzenleme Sınır Krokisi
  • Netcad için Dağıtım Çıktıları
   1. Kadastroya Sıralı Geniş
    1. Özet çıktı(Kadastroya Sıralı)
   2. İmar Çıktıları
    1. Tescile Esas Dağıtım Cetveli(İmara Sıralı)
    2. İmar adaları listesi
   3. Dağıtım
    1. Özet Cetveli (Parsel Bazında)
    2. Ada dağıtım
    3. Uygulama tahsis cetveli
  • DOP Hesabı Çizelgesi
  • Yapılan İş ile ilgili bilgileri içeren CD
   1. Röleve Krokisi
   2. Durum Haritası
   3. Sınır Krokisi
   4. Dağıtım
   5. ABB_CBS
   6. Ada Bölüm ve Pafta İndeksi
   7. Ed50 Kroki
   8. ITRF96 Kroki
   9. Plan Dosyası ,Kararlar ve görüşler
  • Durum Haritası(renkli)
  • Halihazır ve Yeni Durum Parselasyon Çakışık
  • Parselasyon Planı
  • Ada Röleve Krokisi (Mevzi ve ED50)
  • Kişiden Alınmış Dilekçe (Sözleşme)
  • Tapu Kayıtları
  • Ed50 ıtrf96 Gösterir kroki
  • Poligon röper dosyası
  • Büyükşehir CBS dosyası
  1. Düzenleme_sınırı
  • Kontrollük Formları( Kadastro Dosyası)
  • Tescil Beyannamesi (varsa )
  • Ayırma Çapı(varsa)
  • Apliasyon Krokisi kadastral parsellerde
  • Harç Hesap Çizelgesi ve Makbuzu
  • Müelliflik Belgeleri